Mentor w szkole – nowa funkcja dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Wspomniana nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela weszła w życie 1.9.2022 r. Jedną ze zmian wprowadzonych do niej było określenie funkcji mentora i wskazanie zadań, jakimi powinien się on zajmować. W przepisie art. 9ca ust. 11-13 KartaNauczU można znaleźć główne zadania, jakimi powinien zajmować się mentor. W szkole mentorem może być nauczyciel wybrany spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska. Wyjątki zostały określone w art. 9ca ust. 11 KartaNauczU i dotyczą przede wszystkim przedszkoli i szkół przy placówkach dyplomatycznych, czy placówek niesamorządowych – wówczas jest możliwość pełnienia funkcji mentora przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, który zajmuje również kierownicze stanowisko.

Mentor przydzielany jest nauczycielowi, który odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela przez dyrektora szkoły. Do zadań mentora należy:

1. wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;

2. udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3. dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;

4. umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;

5. obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem;

6. inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

Sam mentor powinien poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia tej funkcji.

Skoro rola mentora w szkole to pełnienie odpowiedniej funkcji przez nauczyciela, oznacza to, że należy mu się określony dodatek do wynagrodzenia z tego powodu. W rezultacie, zostało wydane rozporządzenie MEiN z 26.8.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1821), mocą którego funkcja mentora została dodana do innych funkcji otrzymujących dodatek funkcyjny w wysokości 20% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.9.2022 r.

Ważne

Nie można również zapominać o tym, że nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymują wynagrodzenia m.in. na podstawie regulaminów określonych przez organy prowadzące (uchwały rad gmin). W związku z tym, w przepisach tych uchwał powinny znaleźć się wysokość stawki dodatku funkcyjnego dla mentora oraz szczegółowe warunki przyznawania tego dodatku. W związku z tym istnieje pilna potrzeba zmian w regulaminach wynagradzania nauczycieli w taki sposób, aby uwzględniały nową funkcję. Zmiana regulaminu wynagradzania również powinna być uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności