Dla przypomnienia, załącznik nr 15 do VATU zawiera wykaz usług i towarów obejmujących m.in. telefony komórkowe, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, paliwa, a także różnego rodzaju roboty budowlane (np. roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych, budową mostów i tuneli, czy też roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi). Podkreślić przy tym należy, że załącznik nr 15 do VATU uzyskał nowe brzmienie nadane mu w załączniku nr 4 do ww. ustawy nowelizującej VATU.

W odniesieniu do zamówień publicznych kluczowe znaczenie ma art. 15 zawierający przepisy przejściowe. Reguluje on obowiązki zamawiającego związane ze zmianami wprowadzanymi tą ustawą w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15 do VATU, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Zamawiający w takich postępowaniach będzie miał obowiązek wezwania wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, zgodnie z art. 91 ust. 3a ZamPublU, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami VATU, do podania:

1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach,

2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku,

3) kwoty podatku VAT, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z treści złożonej oferty. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności, zamawiający doliczy wtedy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę VAT.

Ponadto w art. 15 ww. ustawy uregulowano kwestie dotyczące umów o zamówienie publiczne zawartych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy. Kwota wynagrodzenia wykonawcy z tych umów ma ulec podwyższeniu o kwotę VAT, którą wykonawca obowiązany będzie rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów tej ustawy. Przy czym podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa, będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja ustawy wprowadza także nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług wiążącą informację stawkową (WIS). Stosownie do nowego art. 42b ust. 1 pkt 3 VATU jest ona wydawana na wniosek m. in. zamawiającego w rozumieniu ZamPublU w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym. Nowe przepisy określają treść tego wniosku, jego przedmiot oraz dokumenty możliwe do załączenia do wniosku. W celu ujednolicenie formy składanych wniosków oraz zapewnienie sprawnej obsługi wnioskodawców, wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie VATU.