1. Ustawowy obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Na podstawie art. 116 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym jest zobowiązane dokonać zakupu oferowanego mu ciepła wytworzonego w przyłączonych do tej sieci instalacjach termicznego przekształcania odpadów lub odnawialnych źródeł energii. Oczywiście warunkiem zakupu jest dokonanie przyłączenia do sieci, z tym że ustawa nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek wyrażenie zgody na przyłączenie instalacji. Warunki wykonania przyłączenia określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw energii.

2. Wniosek o przyłączenie do sieci

Stosownie do § 5 projektu rozporządzenia podmiot ubiegający się o przyłączenie instalacji składa do dystrybutora ciepła, do sieci którego ma zostać przyłączona instalacja (przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem i dystrybucją ciepła zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego), wniosek o przyłączenie instalacji.

Ważne

Wniosek poza oczywistym oznaczeniem wnioskodawcy powinien określać:

1) rodzaj i osiągalne parametry wymiennika ciepła lub nośnika ciepła;

2) maksymalną i minimalną moc cieplną, jaka może być dostarczona z instalacji za pośrednictwem przyłączeniowej sieci ciepłowniczej do sieci ciepłowniczej dystrybutora;

3) charakterystykę odbioru ciepła z instalacji za pośrednictwem przyłączeniowej sieci ciepłowniczej;

4) proponowany termin rozpoczęcia dostarczania ciepła i warunki jego dostarczania.

Przewiduje się, że obowiązkowym załącznikami do wniosku będą:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, na której ma być umieszczona instalacja;

2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie instalacji lub sieci należącej do wytwórcy ciepła, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Po prawidłowym złożeniu wniosku przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało 30 dni na określenie warunków przyłączenia.

3. Warunki przyłączenia

W warunkach przyłączenia przedsiębiorstwo energetyczne będzie musiało wskazać:

1) miejsce i sposób przyłączenia instalacji za pośrednictwem przyłączeniowej sieci ciepłowniczej do sieci ciepłowniczej dystrybutora oraz miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji między wytwórcą ciepła z instalacji a dystrybutorem ciepła;

2) wymagania co do układu technologicznego instalacji oraz przyłączeniowej sieci ciepłowniczej ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci;

3) wymagania co wydajności instalacji do uzdatniania wody;

4) wymagania co do rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej;

5) wymagania dotyczące układu pomiarowo – rozliczeniowego, układu regulacji ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, a w szczególności do regulacji natężenia przepływu oraz regulacji temperatury nośnika ciepła, a także miejsc ich zainstalowania.

Zatem to dystrybutor ciepła na podstawie złożonego wniosku będzie dokonywał oceny wpływu przyłączanej instalacji na warunki techniczne funkcjonowania systemu ciepłowniczego. Dystrybutor ciepła posiada bowiem stosowne dane umożliwiające sporządzenie ww. oceny we własnym zakresie.

Ważne
Warunki przyłączenia wraz z wzorem umowy przyłączeniowej będą następnie przekazywane podmiotowi ubiegający się o przyłączenie instalacji. Warunki przyłączenia będą ważne 2 lata liczone od dnia ich doręczenia. Do budowy i rozbudowy przyłącza będzie się stosować przepisy ustawy – Prawo energetyczne.