Ustawa z 12.12.2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2550) obowiązuje od 1.2.2020 r. Celem zmiany jest wprowadzenie tzw. „Małego ZUS-u plus”.

Podatnicy którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u plus, oprócz spełnienia kryterium przychodowego, tj. nieprzekroczenia rocznego przychodu w wysokości 120 000 zł, muszą prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z VAT.

Oprócz dotychczasowego obowiązku przedkładania przez przedsiębiorcę informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz o podstawie wymiaru składek, powinien on przekazywać dane dotyczące dochodu oraz form opodatkowania. Te dodatkowe informacje przedsiębiorcy będą składać, jak dotychczas, w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej. Nie wymaga to wypełniania dodatkowych nowych formularzy.

Należy mieć na uwadze, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Chodzi o to, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.

Z rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców.

Nie zmieniła się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem 24 miesiące preferencyjnych składek, a następnie Mały ZUS plus.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef KAS jest zobowiązany przekazywać ZUS. W związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z „Małego ZUS plus” na Szefa KAS nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu.