W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 733 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 19.7.2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu.

W obwieszczeniu ogłoszono maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2023 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:

1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 606 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 52 zł

2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 757 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 68 zł

3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 1069 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 97 zł

4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1576 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 173 zł

5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1917 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 252 zł

6) towaru:

 • za usunięcie – 1916 zł
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 6,30 zł za 1 m3 albo 1,60 zł za 1 m2 powierzchni magazynowej.

Jak wynika z art. 20 ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1857 ze zm.), opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej właściwego dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Wysokość stawki kwotowej opłat odpowiada średniej cenie rynkowej usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania środków transportu lub towarów na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej.

Ważne

Maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.