W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 721 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29.7.2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

W art. 130a PrDrog określono zasady usuwania pojazdu z drogi na koszt właściciela, a także prowadzenia parkingu strzeżonego do parkowania takich pojazdów. Pojazd usunięty z drogi umieszcza się bowiem na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Maksymalne stawki tych opłat, obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W związku z tym ogłoszono maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym obowiązujące w 2022 r.:

  • rower lub motorower: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł;
  • motocykl: za usunięcie – 251 zł, za każdą dobę przechowywania – 33 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 542 zł, za każdą dobę przechowywania – 46 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 677 zł, za każdą dobę przechowywania – 60 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 956 zł, za każdą dobę przechowywania – 86 zł;
  • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1409 zł, za każdą dobę przechowywania – 154 zł;
  • pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1714 zł, za każdą dobę przechowywania – 225 zł;
  • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł.