W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 738 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z 26.7.2022 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2023 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

W obwieszczeniu ogłoszono maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2023 r.

1) rower lub motorower:

 • za usunięcie – 144 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 27 zł

2) motocykl:

 • za usunięcie – 281 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 37 zł

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 606 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 52 zł

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 757 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 68 zł

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 1069 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 97 zł

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1576 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 173 zł

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1917 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 252 zł

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego:

 • za usunięcie – 144 zł
 • za każdą dobę przechowywania – 27 zł

Z art. 130a PrDrog wynika m.in., że pojazd usuwa się z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie;
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby będące osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się kartą parkingową, kierującymi pojazdem przewożącym taką osobę, albo kierującymi pojazdem należącym do specjalistycznej placówki przewożącymi osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
 • kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie upoważniające do kierowania pojazdem.