W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 717 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 27.7.2021 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 BezpObszWodU, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie konieczności parkowania pozostawionych obiektów pływających oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających. Opłaty te stanowią dochód własny powiatu.

Ważne

Maksymalne opłaty, obowiązujące w danym roku kalendarzowym, podlegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (art. 31 ust. 3 BezpObszWodU).

W związku z tym ogłoszono maksymalną wysokość opłat z tego tytułu obowiązujących w 2022 r. w przypadku usunięcia:

  • roweru wodnego lub skutera wodnego – 65 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 23 zł;
  • poduszkowca – 121 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 41 zł;
  • statku o długości kadłuba do 10 m – 147 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 65 zł;
  • statku o długości kadłuba do 20 m – 180 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 121 zł;
  • usunięcia statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 238 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania – 180 zł.