W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 762 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.8.2021 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 SystMonitDrogU, dyrektor izby administracji skarbowej właściwy dla wyznaczonego miejsca, do którego został skierowany lub usunięty środek transportu wraz z towarem, ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu, osoby obowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.

Opłatę za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie środka transportu lub towarów w wyznaczonym miejscu uiszcza się na rzecz dyrektora izby administracji skarbowej, natomiast wysokość stawki kwotowej tych opłat odpowiada średniej cenie rynkowej usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania środków transportu lub towarów na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej (art. 20 ust. 1 i 2 SystMonitDrogU).

Obwieszczenie określa maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:

1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

 • za usunięcie – 542 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 46 zł;

2) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

 • za usunięcie – 677 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 60 zł;

3) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

 • za usunięcie – 956 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 86 zł;

4) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

 • za usunięcie – 1409 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 154 zł;

5) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:

 • za usunięcie – 1714 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 225 zł;

6) towaru:

 • za usunięcie – 1713 zł,
 • za każdą dobę przechowywania i strzeżenia – 5,60 zł za 1 m3 albo 1,40 zł za 1 m2 powierzchni magazynowej.