W Dz.U. z 12.7.2106 r. pod poz. 1011 opublikowano rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5.7.2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

Zasadą jest, że podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ważne
Ustalając wysokość takiej opłaty, uwzględnia się przede wszystkim koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a jej łączna wysokość nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji.

W przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym muzea (państwowe i samorządowe) mogą nałożyć opłaty wyższe niż ustalone w ten sposób (art. 17 i 18 ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Dz.U. z 2016 r. poz. 352). Wspomniane wyżej rozporządzenie określa maksymalne stawki tych opłat.