Przepisy ustawy z 11.5.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) określają obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty, zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej – w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju. Jeśli przedsiębiorca nie zapewni przewidzianego w załączniku nr 4a do ww. ustawy poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów zobowiązany jest do zapłaty opłaty produktowej. Maksymalne stawki opłat produktowych określa co roku Minister Środowiska.

Maksymalne stawki opłat produktowych na 2015 r. wynoszą: 1) dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (np. oleje smarowe) – 2,63 zł za 1 kg; 2) dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ww. ustawy (np. opony pneumatyczne z gumy, nowe) – 5,63 zł za 1 kg; 3) dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ww. ustawy opony pneumatyczne z gumy, używane – 10,51 zł za 1 kg.