W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 724 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22.7.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 PodLokU, rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie ustalonych na dany rok górnych granic.

 

Podatek od nieruchomości

2021 r.

2022 r.

Grunty (od 1 m2 powierzchni w zł)

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,99

1,03

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99

5,17

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,52

0,54

niezabudowane objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji, i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,28

3,40

Budynki lub ich części (od 1 m2 powierzchni użytkowej w zł)

mieszkalne

0,85

0,89

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

24,84

25,74

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62

12,04

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,06

5,25

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

8,37

8,68

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 PodLokU, rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć ustalonych na dany rok górnych granic.

 

Podatek od środków transportowych (w zł)

2021 r.

2022 r.

od samochodu ciężarowego (art. 8 pkt 1 PodLokU), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

  • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
  • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
  • powyżej 9 ton

 

880,77

1469,13

1763,16

 

912,48

1522,21

1826,64

od samochodu ciężarowego (art. 8 pkt 2 PodLokU)

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do PodLokU

3364,56

3485,69

od ciągnika siodłowego lub balastowego (art. 8 pkt 3 PodLokU)

2056,99

2131,05

od ciągnika siodłowego lub balastowego (art. 8 pkt 4 PodLokU) w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  • do 36 ton włącznie
  • powyżej 36 ton

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do PodLokU

 

2600,58

3364,56

 

2694,21

3485,69

od przyczepy lub naczepy (art. 8 pkt 5 PodLokU)

1763,16

1826,64

od przyczepy lub naczepy (art. 8 pkt 6 PodLokU) w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

  • do 36 ton włącznie
  • powyżej 36 ton

z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do PodLokU

 

2056,99

2600,58

 

2131,05

2694,21

od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca

równej lub większej niż 22 miejsca

 

2081,96

2632,17

 

2156,92

2726,93

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 PodLokU, rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat lokalnych określonych w PodLokU, z tym że stawki te nie mogą przekraczać ustalonych na dany rok górnych granic.

 

Stawka opłaty lokalnej nie może przekroczyć:

w 2021 r.

w 2022 r.

opłaty targowej

823,11 zł dziennie

852,75 zł dziennie

opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 PodLokU

2,41 zł dziennie

2,50 zł dziennie

opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,39 zł dziennie

3,52 zł dziennie

opłaty uzdrowiskowej

4,66 zł dziennie

4,83 zł dziennie

opłaty od posiadania psów

130,30 zł rocznie od jednego psa

135,00 zł rocznie od jednego psa

stawka części stałej opłaty reklamowej

2,70 zł dziennie

2,80 zł dziennie

stawka części zmiennej opłaty reklamowej

0,24 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie

0,25 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie