W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1020 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 4.5.2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Z rozporządzenia wynika, że wysokość takiego świadczenia, podobnie jak dotąd, wynosi 40 zł za osobę dziennie. Wojewoda może podwyższyć to świadczenie w przypadku:

  • zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed 24.2.2022 r.;
  • gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.
Ważne

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania, na własny koszt, zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, jednak nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Polski, i jest wypłacane z dołu.

Wniosek rozpatruje się w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć:

  • indywidualnych spraw;
  • grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.