Na 2015 r. Minister Finansów określił te kwoty w obwieszczeniu z 30.7.2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2014 r. poz. 632). Należy zauważyć, że opłaty te nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów spółki, bowiem w myśl art. 16 ust. 1 pkt 54 PDOPrU opłaty sankcyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wpłacie do budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego nie są kosztem, uzyskania przychodu.