W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1974 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.10.2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców gminy. Wysokość diet określa art. 25 ust. 6 SamGminU, zgodnie z którym – w brzmieniu obowiązującym od 1.11.2021 r. – wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej (poprzednio była to 1,5-krotność) określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1658; dalej: WynSfBudżU).

Zgodnie z rozporządzeniem radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców;
  • 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców;
  • 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Natomiast w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1975 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 27.10.2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, zróżnicowanych ze względu na liczbę mieszkańców powiatu. Wysokość diet określa art. 21 ust. 5 SamPowiatU, zgodnie z którym – analogicznie jak w przypadku SamGminU – wysokość diet przysługujących radnemu nie może obecnie przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów WynSfBudżU.

Z rozporządzenia wynika, że radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

  • 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców;
  • 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców; 
  • 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. Mieszkańców.
Ważne

Przepisy art. 25 ust. 6 SamGminU oraz art. 21 ust. 5 SamPowiatU w brzmieniu obowiązującym od 1.11.2021 r. mają zastosowanie do ustalania wysokości diet należnych od 1.8.2021 r. (art. 18 ustawy z 17.9.2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r. poz. 1834).