W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 101 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z 20.2.2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.; dalej: OdnŹródłaEnU). Wynika z niego, że maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy złożyli Prezesowi URE deklarację o przystąpieniu do aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 7 i 7a OdnŹródłaEnU (chodzi o biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, a także ten biogaz z wysokosprawnej Kogeneracji), wynosi 2.500.000 MWh, a jej wartość wynosi 1.600.000.000 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 OdnŹródłaEnU:

  • pkt 2–4a i 8–13 – wynosi 375.000 MWh, a jej wartość wynosi 166.875.000 zł; chodzi o wymieniony tam biogaz: pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej (z wysokosprawnej kogeneracji), pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej (z wysokosprawnej kogeneracji), inny niż określony wyżej do wytwarzania energii elektrycznej (z wysokosprawnej kogeneracji), itd.;
  • pkt 5, 15, 18, 20 i 23 – wynosi 540.000 MWh, a jej wartość wynosi 270.000.000 zł; chodzi o wymienione tam: hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej oraz energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
  • pkt 16 i 21 – wynosi 11.760.000 MWh, a jej wartość wynosi 4.527.600.000 zł; chodzi o energię wiatru na lądzie oraz energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji oraz wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o których mowa w art. 77 ust. 5 OdnŹródłaEnU:

  • pkt 8–14 – wynosi 10.950.000 MWh, a jej wartość wynosi 5.182.500.000 zł;
  • pkt 15, 19, 20 i 23 – wynosi 1.080.000 MWh, a jej wartość wynosi 518.400.000 zł; chodzi o biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej, hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej oraz energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
  • pkt 7 i 7a – wynosi 1.800.000 MWh, a jej wartość wynosi 1.152.000.000 zł; chodzi o biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej (a także z wysokosprawnej Kogeneracji);
  • pkt 17 i 22 – wynosi 46.290.000 MWh, a jej wartość wynosi 14.015.850.000 zł; chodzi o energię wiatru na lądzie, a także energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.