W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1966 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24.10.2021 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022.

 Zgodnie z art. 56 ust. 1 PromEnergElektrU, minister energii określi, w drodze rozporządzenia, do 31 października każdego roku wielkości wymienione w tym przepisie. I tak, w 2022 r. maksymalna:

 • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi 18.000.000 MWh;
 • wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości takiej energii wynosi 4.272.297.814 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP – 213.614.891 zł;
 • moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, wynosi 50 MW;
 • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, wynosi 36.000.000 MWh;
 • wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości powyższej energii, wynosi 7.782.578.323 zł.

 

W 2022 r.:

wynosi:

jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji

 • opalanej paliwami gazowymi – 151,42 zł/MWh
 • opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh
 • opalanej biomasą – 0 zł/MWh
 • innej niż wyżej wymienione – 16,57 zł/MWh

maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP, dla jednostki kogeneracji

 • opalanej paliwami gazowymi – 320,27 zł/MWh
 • opalanej paliwami stałymi – 475,75 zł/MWh
 • opalanej biomasą – 272,03 zł/MWh
 • innej niż wyżej wymienione – 202,18 zł/MWh

jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy za-instalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW

 • opalanej paliwami gazowymi – 320,27 zł/MWh
 • opalanej paliwami stałymi – 475,75 zł/MWh
 • opalanej biomasą – 272,03 zł/MWh
 • innej niż wyżej wymienione – 202,18 zł/MWh

jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW

 • opalanej paliwami gazowymi – 173,77 zł/MWh
 • opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh
 • opalanej biomasą – 0 zł/MWh
 • innej niż wyżej wymienione – 0 zł/MWh

jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji

 • opalanej paliwami gazowymi – 91,32 zł/MWh
 • opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh
 • opalanej biomasą – 0 zł/MWh
 • innej niż wymienione – 0 zł/MWh

 

W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 102,96 zł/MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 115,08 zł/MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 127,19 zł/MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 139,30 zł/MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 151,42 zł/MWh

opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh

opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/ MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 0 zł/ MWh

innej niż wymienione wyżej, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

 • 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 9,94 zł/MWh
 • 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 11,27 zł/MWh
 • 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 12,59 zł/MWh
 • 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 14,58 zł/MWh
 • 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – 16,57 zł/MWh