Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w końcu listopada 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych. To o 10,8 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co oznacza spadek o 1,2 %. Tempo spadku było wprawdzie dwukrotnie słabsze niż miesiąc wcześniej, ale zwykle w poprzednich latach w listopadzie poziom bezrobocia rósł (w listopadzie 2018 r. o 1,4 %; 2019 r. o 1,1 %, a w listopadzie 2020 r. o 0,7 %).

Porównując dane rok do roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125,6 tys. osób, tj. o 12,2 %. Z kolei porównując poziom bezrobocia w końcu listopada 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 (luty 2020 r.) liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 19,8 tys. osób.

Szacowana przez MRiPS stopa bezrobocia w listopadzie oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc., a w zestawieniu z listopadem ubiegłego roku była niższa o 0,7 punktu proc. W listopadzie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,1 % w  Wielkopolsce do 8,5 % w województwie warmińsko-mazurskim.

Źródło:

gov.pl