Lista Skarbów Dziedzictwa

Listę Skarbów Dziedzictwa prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w systemie teleinformatycznym udostępnionym w BIP na jego stronie podmiotowej. Lista składa się z trzech części, w których zamieszcza się następujące dane:

1) w części pierwszej:

a) w polu pierwszym - numer pozycji listy,

b) w polu drugim - nazwę albo tytuł zabytku,

c) w polu trzecim - oznaczenie decyzji o wpisie zabytku na listę,

d) w polu czwartym - datę wpisania zabytku na listę,

e) w polu piątym - adnotację o skreśleniu zabytku z listy;

2) w części drugiej:

a) w polu pierwszym - opis zabytku,

b) w polu drugim - oznaczenie zbiorów,

c) w polu trzecim - fotografie zabytku;

3) w części trzeciej:

a) w polu pierwszym - oznaczenie decyzji albo postanowienia stanowiących podstawę zmiany, sprostowania lub uzupełnienia wpisu zabytku na listę, znajdujących się w aktach wpisowych zawierających dokumenty dotyczące postępowania w sprawie wpisania zabytku na listę,

b) w polu drugim - treść zmiany, sprostowania lub uzupełnienia wpisu zabytku na listę,

c) w polu trzecim - oznaczenie decyzji o skreśleniu zabytku z listy znajdującej się w aktach wpisowych, o których mowa w lit. a,

d) w polu czwartym - datę skreślenia zabytku z listy,

e) w polu piątym - informacje o innych decyzjach i orzeczeniach dotyczących wpisu zabytku na listę.

Ponadto, rozporządzenie odnosi się do kilku kwestii. Zabytek wpisuje się na listę pod oddzielną pozycją, oznaczoną numerem wynikającym z kolejności wpisu na listę. W pierwszej części pole drugie oraz w części - pola pierwsze i drugie wypełnia się na podstawie danych zawartych w decyzji o wpisie zabytku na listę.

Opis zabytku w części drugiej listy w polu pierwszym zawiera zwięzłe informacje określające w szczególności czas powstania zabytku, jego wymiary, materiał, z którego został wykonany, oraz technikę jego wykonania (w części drugiej, w polu drugim wpisuje się imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub posiadacza zabytku, a w przypadku zabytku będącego częścią zbiorów muzeum państwowego albo samorządowego - także nazwę kolekcji, w skład której wchodzi zabytek).

Jeżeli właścicielem lub posiadaczem zabytku jest osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna niezaliczana do sektora finansów publicznych, jej imię i nazwisko albo nazwę wpisuje się za jej zgodą (w przypadku braku zgody wpisuje się adnotację „zbiory prywatne”).

W części drugiej listy w polu trzecim zamieszcza się fotografie zabytku w liczbie od 2 do 4, przedstawiające zabytek z różnych ujęć, wykonane na jednolitym tle, w dobrej ostrości, w rozdzielczości co najmniej 5 Mpx i w formacie co najmniej 9 × 13 cm.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności