Limit umów terminowych nie dotyczy umów przedłużonych do dnia porodu

Z początkiem czerwca ma wejść w życie uchwalona 7.4.2017 r. ustawa zmieniająca ustawę z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 360 ze zm.). Jej art. 2 dodaje do art. 25 1 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP) nowy § 41 w następującym brzmieniu: „Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3.” Potwierdza tym samym stosowaną obecnie interpretację w tym zakresie.

Szczególne uprawnienie

Kobiety brzemienne korzystają ze szczególnych uprawnień w zakresie prawa pracy. Jedno z nich to gwarancja przedłużenia umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, do dnia porodu. Jest zapisane właśnie w art. 177 § 3 KP. I ma charakter szczególny w stosunku do art. 251 KP.

Ponad maksimum

Do takich przedłużonych umów nie będą miały zastosowania zasady z art. 25 1 § 1 KP. Pierwsza z nich to limit 33 miesięcy na okres pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu terminowym u tego samego pracodawcy. Druga natomiast to liczba 3 tego typu kontraktów, jaka może być maksymalnie zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy.

Bez przekształcenia

Umowa przedłużona nie będzie też podlegała przekształceniu, o jakim mowa w art. 251 § 3 KP. Chodzi o przekształcenie umowy na czas określony w nieokreślony w sytuacji, gdy u jednego pracodawcy jest przekroczony próg:

  • 33 miesięcy na zatrudnienie terminowe (od dnia następującego po upływie tego okresu),
  • 3 umów terminowych (od dnia zawarcia 4 umowy).

Pracownice tymczasowe

Dzięki ustawie zmieniającej kobiety wykonujące pracę tymczasową również będą korzystać z prawa do przedłużenia umowy do dnia porodu (art. 1 pkt 8 lit. b-c). W takim przypadku nie będzie działać limit pozostawania w zatrudnieniu u jednego pracodawcy-użytkownika przez 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy (art. 12). Jest to analogiczne rozwiązanie do kodeksowego.

W myśl art. 11 ustawy zmieniającej, do umów, na podstawie których jest wykonywana praca tymczasowa, i które będą istnieć 1.6.2017 r. zasada przedłużania kontraktu do dnia porodu będzie stosowana od dnia przypadającego bezpośrednio po osiągnięciu przez pracownicę tymczasową łącznego co najmniej 2-miesięcznego okresu skierowania do takiej pracy, liczonego od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności