Zgodnie z ustawą z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwiększeniu ulega kwota ograniczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wyniesie w 2022 r. 177 600 zł, powyższe wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5 922 zł.

Co oznacza zwiększenie limitu 30-krotności dla pracodawcy?

Zwiększenie limitu oznacza, że pracodawcy nie będą dokonywali potraceń składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za każdego pracownika, który przekroczy limit 177 600 zł – dotyczy to zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek. Obowiązkiem pracodawcy jest opłacanie pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie w tej kwocie obowiązuje w całym 2022 r. Fakt nieopłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie zwalnia pracodawcy z obowiązku opłacenia:

  • ubezpieczeń społecznych (wypadkowe i chorobowe),
  • ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z podpisaną 16.11.2021 r. ustawą podatkową w ramach Polskiego Ładu, zmianie od 1.1.2022 r. ulega mechanizm obliczania składki zdrowotnej i od tego dnia, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.

Obowiązkiem pracodawcy będzie również finansowanie wpłat do PPK za osoby, które przekroczyły limit 30-krotności. Wynika to z nowelizacji ustawy o PPK jeszcze z 2019 r. To ważna wiadomość dla pracodawców, którzy przygotowując budżet na 2022 rok, muszą pamiętać, że PPK będzie finansowane bez względu na limit 30-krotności. Ustawodawca uznał bowiem, że finansowanie PPK, jako dodatkowego źródła budowania kapitału, nie powinno być limitowane w ten sposób.

Limit 30-krotności a przeciętne wynagrodzenie

W ciągu ostatnich lat limit 30-krotności sukcesywnie rośnie, co jest związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia. Należy również wspomnieć, że ustawodawca nie powrócił w tym roku do zmian związanych ze zniesieniem limitu 30-krotności ani jego zwiększenia, np. do limitu 35-krotności lub 40-krotności, chociaż takie propozycje pojawiały się̨ w latach 2018-2019. Oznacza to, że konstrukcja prawna w tym zakresie, póki co, pozostaje bez zmian.