Dodatek energetyczny został wprowadzony ustawą z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 984) i obowiązuje od 1.1.2014 r. Dodatek ten wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużytej energii elektrycznej oraz średniej ceny energii dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, a przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy jest więc osobą otrzymującą dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 i 984).

Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego są wydawane na wniosek w oparciu o zasady Kodeksu postępowania administracyjnego, a co za tym idzie, podlegają opłacie skarbowej, zaś decyzje w sprawie dodatku mieszkaniowego są zwolnione z pobierania tej opłaty. W ten sposób powstała nieracjonalna sytuacja różnicująca zasady pobierania opłaty skarbowej za wydawanie decyzji adresowanej do tych samych podmiotów. Celem projektowanego rozporządzenia jest zaniechanie pobierania opłaty skarbowej również od wydania decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

Regulacja zawarta w projektowanym rozporządzeniu będzie miała ujemny wpływ na budżet jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Gminy utracą potencjalne wpływy przysługujące im z tytułu opłaty skarbowej wydawanej od decyzji w sprawie dodatku energetycznego. Oszacowano, że łącznie dochód budżetów JST może zostać zmniejszony i wyniesie od 8 do 16 mln zł. Zauważyć jednak należy, że przepisy rozporządzenia będą miały jedynie wpływ na stronę dochodową, nie będą zaś dotyczyć wydatków.

Projekt rozporządzenia zawiera regulację, zgodnie z którą, omawianie zwolnienie ma mieć zastosowanie do decyzji wydawanych na podstawie wniosków złożonych od 1.1.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zwolnienie z pobierania opłaty skarbowej od decyzji w sprawie dodatku energetycznego przyczyni się do lepszej realizacji celu tego dodatku, polegającego na pomocy państwa niezamożnym rodzinom. Efektem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie przede wszystkim większa kwota środków finansowych pozostających do dyspozycji obywateli.