Likwidacja godzin karcianych – już od następnego roku szkolnego?

Konieczność realizowania tzw. godzin karcianych została określona w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a i b ustawy z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm., dalej: KN). Zgodnie z tym przepisem w ramach obowiązującego nauczycieli tygodniowego czasu pracy, są oni obowiązani realizować m.in. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

1) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

2) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.

Z powyższym obowiązkiem łączy się również obowiązek rejestrowania godzin karcianych oraz konieczność ich rozliczania w półrocznych okresach w dziennikach zajęć pozalekcyjnych – art. 42 ust. 7a pkt 2 KN.

W ocenie rządu godziny karciane nie są racjonalne z perspektywy organizacji pracy szkoły, a dodatkowo powodują wśród nauczycieli poczucie niesprawiedliwości wywołane nałożeniem na nich dodatkowych obowiązków bez przyznania dodatkowego wynagrodzenia. W efekcie przepis art. 42 ust. 2 pkt 2 zostanie zmieniony w ten sposób, że usunięty zostanie obowiązek realizowania przez nauczycieli odpowiednio jednej, bądź dwóch godzin, w celu prowadzenia zajęć wskazanych obecnie w lit. a i b tego przepisu .

W dalszym ciągu pozostanie jednak obowiązek nauczycieli do realizowania w ramach 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. Konsekwentnie, nastąpi uchylenie ustępów 3a-3c w art. 42 KN, które określają obecnie zasady realizowania godzin karcianych przez dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, czy nauczycieli nieobecnych . Zmieniony zostanie też przepis art. 27 ust. 7a, przez usunięcie z niego części dotyczącej konieczności ewidencjonowania godzin karcianych. Projekt zakłada, że likwidacja godzin karcianych nastąpi z początkiem następnego roku szkolnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności