Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD 327) zakłada wprowadzenie zmian m.in. w art. 258 ust. 1 pkt 3 FinPubU. Aktualne brzmienie ww. przepisu jest następujące:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

(…)

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

Zgodnie z projektem nowelizacji przepis ten ma zostać uchylony, z uwagi na pokrywanie się jego treści z treścią art. 228 ust. 2 FinPubU. Zgodnie zaś z tym przepisem:

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2.

Wskazana wyżej norma nawiązuje w swej treści do ust. 1 gdzie z kolei postanowiono, że:

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W uzasadnieniu projektu m.in. wskazano zaś, że ww. art. 258 ust. 1 pkt 3 FinPubU zawiera delegację dla organu stanowiącego upoważniającą zarząd do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań innym jednostkom organizacyjnym JST z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnienie to wynika również z art. 228 ust. 2 FinPubU.

W związku z powyższym, mając na uwadze przejrzystość przepisów prawa, proponuje się uchylenie pkt 3 w art. 258 ust. 1 FinPubU. Na potrzebę zmiany wskazują wnioski Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zawarte w Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Podsumowując, projektowane zmiany w art. 258 pkt 3 FinPubU niewątpliwie zmierzają w dobrym kierunku, bowiem likwidują dualizm prawny i sprzyjają pewności prawa. W przypadku umów wieloletnich związanych z zapewnieniem ciągłości działania, podstawą upoważnienia organu wykonawczego JST będzie tylko art. 228 ust. 2 FinPubU.

Źródło: RCL