Przypomnijmy, że organizację wypoczynku dzieci i młodzieży reguluje ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30.3.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452). Co istotne, przepisy zawarte w obu aktach prawnych obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Załącznik nr 6 do tego rozporządzenia określa wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W części II pkt 8 karty wskazano, że istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawieniem książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) podają rodzice lub pełnoletni uczestnik wypoczynku. Oznacza to, że w odniesieniu do tego zakresu informacji dla organizatora wypoczynku wiążąca pozostaje wyłącznie informacja udzielona przez rodzica lub opiekuna dziecka.

Minister zdrowia podkreślił, że w świetle tych przepisów nie ma podstawy prawnej, która nakładałaby na lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek wypełniania karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Tym samym wprowadzenie przez organizatora wypoczynku, innego niż określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, wzoru karty kwalifikacyjnej i uwarunkowanie udziału dziecka w wypoczynku od wpisania przez lekarza w karcie informacji o stanie jego zdrowia byłoby działaniem niezgodnym z prawem.

Ponadto, jak czytamy na stronie internetowej ministerstwa zdrowia, wspomniana wyżej zasada ma zastosowanie także do różnego rodzaju sportowych form wypoczynku. Udział w kolonii lub obozie sportowym, oferowanych jako dostępna dla wszystkich dzieci forma wypoczynku, nie jest uprawianiem sportu. Nie można więc angażować tu lekarza medycyny sportowej, który miałby wypowiadać się co do stanu zdrowia uczestnika takich firm wypoczynku. Minister zdrowia przypomniał, że wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież uregulowane jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 14.4.2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników między 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. Nr 88, poz. 500).