W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1509 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 5.7.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych.

W DokumentyPublU przewidziano trzy kategorie dokumentów publicznych. Przypomnijmy, że:

  • dokumentami publicznymi kategorii pierwszej są dokumenty najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, których wytwarzanie odbywa się w sposób uwzględniający szczególne środki bezpieczeństwa, wymienione w art. 5 ust. 2 DokumentyPublU;
  • dokumentami publicznymi kategorii drugiej są dokumenty istotne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości, inne niż wymienione wyżej;
  • dokumentami publicznymi kategorii trzeciej są dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnego rodzaju ulg, inne niż należące do dwóch wyższych kategorii.

Zmiany wprowadzono do rozporządzenia Rady Ministrów z 11.7.2019 r. w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1289 ze zm.), które określa wykaz dokumentów kategorii drugiej i trzeciej. I właśnie do wykazu dokumentów kategorii trzeciej dołączono legitymację strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, o której mowa w art. 29 OSPU.

Strażak ratownik OSP, na czas pełnienia tej funkcji, oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia ratowniczego, na czas posiadania uprawnienia do tego świadczenia, otrzymuje w celu identyfikacji i korzystania z dodatkowych świadczeń, legitymację, która zawiera dane wymienione w art. 29 ust. 1 OSPU.

Ważne

Wzór takiej legitymacji określa rozporządzenie MSWiA z 1.6.2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1274).