Legalizacja samowoli budowlanej i dziennik budowy

Inwestor wystąpił do organu z wnioskiem o ostemplowanie dziennika budowy. Po analizie organ stwierdził, że dziennik budowy wcześniej nie został wydany ani nie został ostemplowany, rozpoczęcie budowy nie zostało zgłoszone w nadzorze budowlanym, a decyzja o pozwoleniu na budowę wydana była ponad trzy lata wcześniej. Z informacji uzyskanych od inwestora organ uzyskał wiedzę, że budowa jest rozpoczęta tylko inwestor nie pobrał dziennika budowy i nie zgłosił faktu rozpoczęcia budowy w nadzorze budowlanym.

Nie. Organ powinien, zgodnie z art. 48 PrBud, wydać postanowienie o wstrzymaniu budowy. Inwestor powinien w takim przypadku wystąpić o legalizację zgodnie z art. 48 b PrBud. Gdy nieprawidłowość i wadliwy stan obiektu wynika z wykonania robót budowlanych samowolnie lub niezgodnie z przepisami, to wówczas skutki tych naruszeń usuwa się w postępowaniu dotyczącym źródeł ich powstania – art. 48–51 PrBud. Gdy nieodpowiedni stan techniczny wynika z nieprawidłowego użytkowania i utrzymywania obiektu, to wówczas usuwa się stwierdzone nieprawidłowości w trybie określonym w art. 66 PrBud. Przy czym rodzaj prowadzonego postępowania determinuje kwestie związane z posiadaniem statusu strony postępowania oraz interesu prawnego w postępowaniu. 

 

Zgodnie z art. 45 PrBud wydanie dziennika budowy jest indywidualną, władczą czynnością o charakterze publicznoprawnym, która dotyczy obowiązku inwestora wynikającego z przepisu art. 45 ust. 1 PrBud, oraz § 4 ust. 1 DzBudR. 

Dziennik budowy jest głównym i zasadniczym materiałem dowodowym, który powinny pozyskać organy, by móc zbadać przesłanki do ewentualnego stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę. Nie jest to oczywiście dokument urzędowy w rozumieniu przepisów KPA, ale dokument prywatny, z tym że jego prowadzenie powierzone jest osobie posiadającej stosowne uprawnienia i ponoszącej z tego tytułu odpowiedzialność zawodową i karną.

Zgodnie z § 3 DzBudR dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót. Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodą montażu dodatkowo prowadzi się dziennik montażu. Jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek prowadzenia specjalnego dziennika robót, fakt jego prowadzenia odnotowuje się w dzienniku budowy, a po zakończeniu robót specjalny dziennik robót dołącza się do dziennika budowy.

Dziennik budowy jest to faktycznie dokument prywatny, który musi odpowiadać określonym normatywnie wymogom. Zarówno dokument prywatny, jak i urzędowy jest dowodem w sprawie, w której może okazać się także konieczne przeprowadzenie innych dowodów w danym zakresie. Nie może być ten fakt jednak odczytywany jako obowiązek organów do przeprowadzenia z urzędu wszelkich możliwych dowodów i to na żądanie podmiotu wnoszącego skargę, zwłaszcza takiego, który nie wskazał żadnych konkretnych okoliczności ani dowodów na to, że ustalony przez organy stan faktyczny nie odpowiada zapisom dziennika budowy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności