1 lipca 2020r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która wprowadziła nowy rodzaj postępowania w sprawie własności intelektualnej. Na mocy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z 29 czerwca 2020 r. do życia powołano z kolei wyspecjalizowane, od dawna wyczekiwane przez przedsiębiorców sądy, których zadaniem miało być rozpatrywanie spraw z zakresu własności intelektualnej. 

Jednym z głównych problemów systemu ochrony własności intelektualnej były m. in. czas trwania postępowań oraz brak merytorycznego przygotowania sędziów do orzekania w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Dotychczas mieliśmy do czynienia z rozproszeniem spraw pomiędzy różne sądy.

– Sądy własności intelektualnej są właściwe dla spraw o ochronę praw autorskich i pokrewnych, o ochronę praw własności przemysłowej oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych. Dodatkowo, sądy te orzekają w sprawach o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochronę dóbr osobistych w zakresie wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, działalności naukowej lub wynalazczej. -Specjalizacja sądów i sędziów sprzyja jednolitości orzecznictwa. Przyczynia się również do przyspieszenia postępowań i zwiększenia efektywności ochrony praw własności intelektualnej – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Utworzono specjalne wydziały w Sądach Okręgowych w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. W drugiej instancji sprawy rozpatrują Sądy Apelacyjne w Warszawie i Poznaniu. Sprawy bardziej skomplikowane w sferze technicznej, a więc sprawy dotyczące programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin, tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym są rozpoznawane przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przed powstaniem sądów własności intelektualnej, otwarcie mówiono o potrzebie dostosowania polskich sądów do realiów często skomplikowanych technicznie zagadnień dotyczących wzorów użytkowych czy rozbudowanych systemów informatycznych.

Konfederacja Lewiatan od początku opowiadała się za ich utworzeniem i podejmowała aktywne działania, aby urzeczywistnić ich powstanie, wskazując jednocześnie na potrzebę rozszerzenia liczby wyspecjalizowanych sądów, tak aby przedsiębiorcy z całego kraju mieli do nich łatwy dostęp.

– Powstanie sądów własności intelektualnej było konieczne. Dostrzegamy jednak nadal pewne obszary, które wymagają modyfikacji. Obecnie opracowujemy w ramach wewnętrznej grupy roboczej ds. IP propozycje rozwiązań, które mamy nadzieję, że spotkają się z pozytywnym odbiorem – dodaje Elżbieta Dziuba.

Źródło: Konfederacja Lewiatan