Nowe uregulowania, wywołujące zmiany w zakresie zamówień klasycznych, sektorowych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, modyfikacje w zakresie wyłączeń, czy też rezygnacja z zamówień niepriorytetowych musiały spowodować zmiany w zakresie kwalifikacji zamówień do ich przedmiotu, jak również reżimu przepisów, które znajdą zastosowanie przy udzielaniu zamówień.

W art. 5b i 5c wprowadzonych ZamPublUZm16, zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/20UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE, zostaną określone zasady udzielania zamówień mieszanych, tj.:

1) zamówień publicznych, na których przedmiot składa się więcej niż jeden rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane);

2) zamówień publicznych, których przedmiot wchodzi w zakres stosowania różnych dyrektyw – odpowiednio: dyrektywy 2014/24UE, dyrektywy 2014/25/UE lub dyrektywy 2009/81/WE;

3) zamówień publicznych wchodzących w zakres stosowania różnych reżimów prawnych (np. w zakres zamówień klasycznych i sektorowych lub w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa czy koncesji);

4) zamówień publicznych objętych zarówno zakresem poszczególnych reżimów prawnych (zamówień klasycznych, sektorowych, w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), jak i podlegających wyłączeniom z obowiązku stosowania dyrektyw 2014/24/20UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE, w tym na podstawie art. 346 TFUE.

Celem tych przepisów jest wskazanie, które przepisy ZamPublU będą miały zastosowanie w przypadku udzielania zamówień mieszanych, składających się z różnych przedmiotów zamówień publicznych oraz podlegających różnym reżimom prawnym.

Artykuł 5b ZamPublU zakazuje zamawiającym w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy:

1) łączenia zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy;

2) dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

Ważne
W praktyce taka regulacja ma ogromne znaczenie dla prawidłowości udzielania zamówienia, dla konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców, a w tym także dla zapewnienia im równego dostępu do zamówień publicznych.

Na pytanie reżim której dyrektywy przyjąć i w jakim przedmiocie zamówienia, jeżeli dochodzi do zgodnego z prawem połączenia zamówień publicznych w różnych przedmiotach, odpowiada art. 5c ZamPublU.

Zgodnie z dyrektywami w art. 5d ZamPublU wprowadzono zasady w zakresie rozstrzygania, które przepisy będą miały zastosowanie w przypadku udzielania różnych rodzajów zamówień mieszanych, w zależności od tego, czy przedmiot zamówienia publicznego może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych.

Jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, które odpowiada jego głównemu przedmiotowi (art. 5f ZamPublU).

Artykuł 5e ZamPublU wprowadza z kolei zasady kwalifikacji stosowania przepisów w przypadku działalności sektorowej, a także połączenia przedmiotu w ramach działalności sektorowej z innymi zamówieniami.

Dodany do ZamPublU art. 5g określa sposób udzielania zamówień w zakresie produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 TFUE, jeżeli wymaga tego podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a także zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Dotychczas udzielanie tego rodzaju zamówień mieszanych, w szczególności co do przyjęcia określonego rygoru ustawowego oraz zasad stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo też ich całkowitego pominięcia i konsekwencji jednej bądź drugiej decyzji zamawiającego było przedmiotem rozważań doktryny i orzecznictwa. Oczywiście należy pamiętać, że szczególnie odstąpienie od stosowania ZamPublU będzie wymagać od zamawiającego precyzyjnego uzasadnienia, dlaczego nie może ich zastosować.