Łączenie na jednej nieruchomości różnych placówek pomocy społecznej jako sposób na ograniczenie kosztów JST

Z treści ww. projektu wynikają kluczowe zapisy – w art. 1 i art. 2 o treści, odpowiednio:

Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie w jednym budynku jednostki organizacyjnej pomocy społecznej zapewniającej całodobowe usługi oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego;

Wojewoda może zezwolić na funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz jednostki, o której mowa w ust. 2a pkt 1 i 2, uwzględniając specyfikę i zadania tych placówek oraz potrzeby środowiska lokalnego.

Warto w tym miejscu dodać, że np. zadania pomocy społecznej są wykonywane przez gminy. Zadania te zasadniczo są finansowane ze środków własnych, jednakże są wspomagane środkami dotacji celowych z budżetu państwa.

Z pozoru omawiane zmiany wydają się być nieistotne z punktu widzenia wydatków samorządów. Jednak jest tak tylko z pozoru, na co zresztą zwrócono uwagę na uzasadnieniu projektu. Otóż, w aktualnym stanie prawnym łączenie organizacyjne (w jednym budynku) ww. form opieki nie jest możliwe. Stąd m.in. projektowany zapis, która ma dać możliwość udzielenia wojewodzie zgody na takie praktyki. W praktyce jednak, jak podano w uzasadnieniu projektu, nadal funkcjonują placówki, które nie spełniają wspomnianych wyżej ograniczeń organizacyjnych. Wskazano zaś, że wyegzekwowanie istniejących obecnie regulacji prawnych wiązałoby się z koniecznością likwidacji niektórych placówek lub poniesienia dużych nakładów finansowych, niezbędnych do ich przeniesienia do nowej lokalizacji. Jak podano, takie działanie byłoby zarówno nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, jaki całkowicie niezrozumiałe społecznie.

Z powyższego wynika więc, że zmiany przewidziane w projekcie mogą bezpośrednio wpłynąć na wydatki budżetowe m.in. gmin, bowiem przepisy te umożliwią zalegalizowanie funkcjonowania ww. placówek umiejscowionych w jednym budynku względnie na jednej nieruchomości. Finalnie więc chodzi o oszczędności w wydatkach budżetowych, w tym gmin. Warunkiem koniecznym będzie w tych przypadkach uzyskanie zezwolenia właściwego miejscowo wojewody.

Podsumowując należy wskazać, że projektowane regulacje mogą wspomóc w wymiarze ekonomicznym wydatki m.in. budżetów gmin. Wspólne prowadzenie na terenie jednego budynku, czy nieruchomości różnych instytucji, może przyczynić się z pewnością do ograniczenia kosztów i nakładów, choćby na odrębne lokale.

Mając na uwadze ww. założenia, wskazane zapisy należy ocenić pozytywnie, skoro finalnie ukierunkowane są z jednej strony na czynnik ekonomiczny dla budżetu samorządowego, a z drugiej strony uwzględniają także czynnik społeczny, międzyludzki. Tego rodzaju rozwiązania legislacyjne są szczególnie pożądane, w trudnym okresie epidemii, gdy samorządy utraciły wiele dochodów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności