Kwoty nieprawidłowo wydanej dotacji celowej przyznanej klubowi sportowemu

Gmina przyznała klubowi sportowemu dotację celową. Umowę zawarto na okres od 26.3.2019 r. do 31.12.2019 r., sprawozdanie: do 30.1.2020 r. Przed złożeniem sprawozdania klub przedłożył dokumenty do kontroli, w wyniku której ustalono, że klub pokrył z dotacji żółte kartki oraz karę regulaminową. Nie odprowadził też zaliczek na podatek dochodowy od umów o dzieło wykonanych w grudniu 2019 r., które wpłacono w styczniu 2020 r.

Orzecznictwo
Jeżeli z umowy dotacyjnej wynika, że wspomnianą w pytaniu dotację należało wydatkować do 31.12.2019 r., to zaliczki na podatek zapłacone w styczniu 2020 r., czyli po terminie rozliczenia, należy zwrócić. Co do wspomnianych w pytaniu żółtych kartek i kar regulaminowych, skoro gmina stwierdziła, że zostały błędnie zakwalifikowane, tę część dotacji także trzeba zwrócić. Od wydatkowanych nieprawidłowo dotacji nalicza się odsetki za zwłokę.


Zgodnie z art. 151 ust. 1 i 2 ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.; dalej: FinPubU) dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z nią umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań. Umowa taka powinna określać:

  • szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
  • wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;
  • termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;
  • tryb kontroli wykonywania zadania;
  • termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
  • termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania. 

Umowa powinna więc regulować termin wykorzystania dotacji (nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego), a także termin i sposób rozliczenia dotacji. Trzeba więc sprawdzić, jakie zapisy w tym zakresie figurują w umowie w omawianym przypadku. Jeżeli w umowie określono, że dotację można było wydatkować do 31.12.2019 r., to kwoty (zaliczki na podatek) wydatkowane w styczniu 2020 r. podlegają zwrotowi. Z pytania wynika też, że kary regulaminowe i żółte kartki sfinansowane z tej dotacji również podlegają zwrotowi.

Z art. 252 ust. 1 i 5 FinPubU wynika, że dotacje udzielone z budżetu JST m.in. wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia takiej okoliczności. Zwrotowi do budżetu JST podlega ta część dotacji, która m.in. została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu JST nalicza się począwszy od dnia przekazania z budżetu JST dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (art. 252 ust. 6 pkt 1 FinPubU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności