Nowa skala podatkowa

Wprowadzono nową skalę podatkową, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: PDOFizU).

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

Podatek wynosi

ponad

do

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Najistotniejsze jest w tym przypadku ustalenie wysokości kwoty zmniejszającej podatek wspomnianej w skali podatkowej. Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub w zeznaniu PIT wynosi:

  • 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
  • 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631,98 zł x (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;
  • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Płatnicy potrącają kwotę wolną w niezmienionej wysokości

Podmioty publiczne są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, na których ciążą obowiązki związane m.in. z obliczeniem, potrąceniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek lub podatku zryczałtowanego od wypłacanych należności i dokonywanych świadczeń ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych itd. Ważna w tym przypadku jest także kwota wolna od podatku, którą uwzględnia się przy potrącaniu niektórych zaliczek.

Nowelizacja nie wprowadza zmian w wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę. Nadal wynosi ona 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł : 12 miesięcy). Dostosowano jedynie treść obowiązujących przepisów do wprowadzonych do art. 27 ust. 1a – 1d PDOFizU.

Ważne

Ponadto, jak wynika z art. 27 ust. 1b PDOFizU, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, w przypadku podatników, których dochody:

1) nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali, tj. 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w skali podatkowej wynosi 556,02 zł rocznie;

2) przekroczą 85.528 zł – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę 556,02 zł.

Zasadę określoną w powyższym punkcie 2 stosują także płatnicy określeni w art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 3a, 4 i 7 PDOFizU.

Kiedy stosuje się dotychczasową skalę podatkową

Przepisy PDOFizU w brzmieniu nadanym nowelizacją mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2017 r. W 2016 r. obowiązuje natomiast dotychczasowa skala podatkowa w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1.1.2016 r.

Przypomnijmy, że skala ta wygląda następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

od

Do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł