1. Omówienie przepisów

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1172 opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.7.2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

Wynika z niego m.in., że orzeczenie wydaje zawodnikom lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych

orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodnikom między 21. a 23. rokiem życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8.9.2016 r., w związku z czym orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Wspomniane tu „przepisy dotychczasowe” określa obowiązujące poprzednio rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.4.2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. Nr 88, poz. 502).

2. Komentarz

Wspomniane orzeczenia są konsekwencją obowiązku podlegania ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy podlega takim badaniom w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym , w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych.

Ważne
Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Badania specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

  • pomiary antropometryczne ;
  • ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;
  • badania: elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, ogólne moczu z oceną osadu, odczynu opadania krwinek czerwonych, morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
  • badanie: ortopedyczne, ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena, elektroencefalograficzne, spirometryczne, serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV;
  • konsultację: laryngologiczną, okulistyczną oraz neurologiczną.
Ważne
Lekarz może zlecić dodatkowo wykonanie innych niż wymienione wyżej niezbędnych badań wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.

Badania okresowe przeprowadza się co 6 miesięcy, co roku lub co 2 lata, w zależności od rodzaju sportów uprawianych przez zawodników. Badanie takie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.

W odniesieniu do obowiązku badania zawodników uprawiających sporty lotnicze:

  • za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 605 ze zm.);
  • będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z 11.9.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.).