Zmiana dotyczy obecnie niewielkiej liczbowo grupy podmiotów, jednak bardzo ważnych z punktu widzenia państwa i społeczeństwa. Obejmuje ona: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne S.A. oraz spółki powstałe w wyniku komercjalizacji państwowych instytucji filmowych: Studio Filmów Rysunkowych sp. z o.o., Studio Miniatur Filmowych sp. z o.o., Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa sp. z o.o.

Ustawodawca chciał tak uregulować przepisami przekształcenie tych podmiotów, żeby ze względu na złożoność i stopień skomplikowania zagadnień związanych z prawami autorskimi, zapewnić sukcesję uniwersalną. W polskim systemie prawnym z kolei, przed wejściem w życie tej ustawy, nie było przepisów umożliwiających przekształcenie wymienionych podmiotów komercyjnych w instytucje kultury.

Projektodawcy wskazywali na szereg argumentów, przemawiających za przekształceniem tych podmiotów. Wśród nich na plan pierwszy wysuwało się to, że w ramach spółki prawa handlowego trzeba było się koncentrować na rachunku ekonomicznym w działalności tych podmiotów. Powodowało to problemy w sytuacji, w której podmioty te musiały się koncentrować również na zachowaniu dóbr kultury.

Dzięki przekształceniu podmiotom wymienionym w ustawie ma być łatwiej, bo zgodnie z art. 5 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 406 ze zm.) instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje. W celu zapewnienia sukcesji uniwersalnej do tej ustawy dodano także art. 25a mówiący o wstępowaniu instytucji kultury, których podmiotem była przekazywana instytucja.

Zgodnie z zamysłem ustawodawcy uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie spółki w państwową instytucję kultury podejmuje walne zgromadzenie i umieszcza się ją w protokole sporządzonym przez notariusza. Jeżeli wniosek jest sporządzony prawidłowo, przekształcenia dokona Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez sporządzenie aktu notarialnego.