Kto sporządza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia?

W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę na regulacje GospNierU. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Na uwagę zasługują także regulacje prawne art. 35 ust. 1 w zw. z art. 25b GospNierU. Z ich treści wynika, że właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Ponadto, powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 2a stosuje się odpowiednio.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO we Wrocławiu z 11.5.2022 r. (WK.WR.40.8.2022.P18). W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że:

Wykazy nieruchomości stanowiących mienie Powiatu (…..), przeznaczonych do zbycia w latach 2019-2020 (Wykaz Nr 1/2019 z dnia 26.02.2019 r., Wykaz Nr 3/2020 z 02.04.2020 r. i Wykaz Nr 2/2021 z 02.07.2021 r.) sporządzał i podawał do wiadomości Starosta Powiatu (…..), mimo iż właściwym organem do sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Powiatu (….) był Zarząd Powiatu (…..) co było niezgodne z art. 35 ust. 1 w związku z art. 25b GospNierU.

W ramach wniosków pokontrolnych ustalono zaś, że należy przestrzegać GospNierU m.in. w zakresie sporządzania wykazów nieruchomości stanowiących mienie powiatu, a przeznaczonych do zbycia przez zarząd powiatu.

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie. W gospodarowaniu mieniem powiatu nie ma swobody, a organy są zobowiązane stosować w szczególności regulacje GospNierU. W podanym zakresie przedmiotowym czynności związane z wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia winien przeprowadzić zarząd powiatu, a nie samodzielnie starosta.

Źródło: https://bip.wroclaw.rio.gov.pl.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności