Kto nie poniesie opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2163 opublikowano ustawę z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Nowelizacja dotyczy OchrGrU. Zgodnie z art. 12 ust. 1 OchrGrU, osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

Z dodanego art. 12b OchrGrU wynika zaś, że obowiązek uiszczenia takich należności i opłat rocznych nie powstaje jeżeli:

  • wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha;
  • właściciel takich gruntów wyłączanych z produkcji zobowiąże się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa, składając wniosek o wyłączenie tych gruntów z produkcji.

Do wyłączenia gruntów z produkcji nie jest wymagane przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze.

Osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, powiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności oraz jednocześnie składa do tego starosty wspomniany wyżej wniosek w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia tej działalności. W powiadomieniu tym wskazuje się dane ewidencyjne działki ewidencyjnej pod zabudową zagrodową. Do powiadomienia dołącza się plan budynków i urządzeń tworzących zabudowę zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, ze wskazaniem:

  • budynków i urządzeń, w których będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza;
  • całkowitej powierzchni zabudowy zagrodowej;
  • powierzchni, na której będzie wykonywana działalność inna niż działalność rolnicza.

Jeżeli zobowiązanie do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi zabudowa zagrodowa nie jest wykonywane, uznaje się, że grunty rolne pod zabudową zagrodową zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami OchrGrU. Natomiast zgodnie z nowym art. 29a OchrGrU, kto, w zabudowie zagrodowej, podejmuje działalność inną niż działalność rolnicza nie powiadamiając właściwego starosty, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł. Karę pieniężną w tym zakresie wymierza, w drodze decyzji, starosta, a środki finansowe, pochodzące z tych kar stanowią dochód budżetu powiatu.

Ważne

Wymienione w tych przepisach pojęcie zabudowa zagrodowa oznacza budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego (art. 4 pkt 31 OchrGrU).

Trzeba dodać, że do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed 1.1.2022 r., stosuje się przepisy sprzed zmiany.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności