Co zrobić w sytuacji, gdy wniosek o pozwolenie na budowę zawiera odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, ustanowionych przez właściwego ministra?

Według art. 9 ust. 2 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., dalej: PrBud) takie uprawnienie przysługuje „właściwemu organowi”. Brakuje tam jednak doprecyzowania, o jaki organ chodzi.

Ważne
Kto więc może wystąpić z wnioskiem do właściwego ministra? Jak zauważa GUNB na podstawie art. 83 ust. 1 PrBud jedynym organem uprawnionym do wydania pozwolenia na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponieważ organy nadzoru budowlanego (w tym przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) nie są uprawnione do wydawania pozwolenia na budowę (zakres spraw zastrzeżonych dla nich w pierwszej instancji określa art. 83 ust. 3 i nie ma tam mowy o wydawaniu pozwolenia na budowę), to nie mają one prawa do występowania z wnioskiem do ministra.