Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej: deklaracja). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (dalej: RIO) w drodze uchwały stwierdziło nieważność ww. uchwały, uzasadniając to uprzednim stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Zdaniem RIO omawiany wzór deklaracji winien być skorelowany z metodą ustalenia opłaty, co wskazuje na błędną kolejność podejmowanych przez gminę uchwał.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła rada gminy wskazując, iż organem właściwym do nadzoru nad uchwałami w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest wojewoda, bowiem uchwała w swym brzmieniu nie dotyczy kwestii finansowych.

W uzasadnieniu wyroku NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, iż uchwały dotyczące wzoru deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ściśle związane swym zakresem przedmiotowym z uchwałami w sprawie metody i stawki takiej opłaty.

Ważne
Sąd rozstrzygnął ostatecznie, iż kwestionowane uchwały są przedmiotem kontroli RIO, bowiem posiadają większość cech charakterystycznych dla uchwał w sprawie podatków i tym samym rozwiązał problemy interpretacyjne dotyczące właściwości nadzorczej nad uchwałami w sprawie deklaracji śmieciowej.