Kto jest organem nadzoru w przypadku uchwały w sprawie deklaracji śmieciowej?

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej: deklaracja). Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (dalej: RIO) w drodze uchwały stwierdziło nieważność ww. uchwały, uzasadniając to uprzednim stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Zdaniem RIO omawiany wzór deklaracji winien być skorelowany z metodą ustalenia opłaty, co wskazuje na błędną kolejność podejmowanych przez gminę uchwał.

Skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła rada gminy wskazując, iż organem właściwym do nadzoru nad uchwałami w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest wojewoda, bowiem uchwała w swym brzmieniu nie dotyczy kwestii finansowych.

W uzasadnieniu wyroku NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, iż uchwały dotyczące wzoru deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są ściśle związane swym zakresem przedmiotowym z uchwałami w sprawie metody i stawki takiej opłaty.

Ważne
Sąd rozstrzygnął ostatecznie, iż kwestionowane uchwały są przedmiotem kontroli RIO, bowiem posiadają większość cech charakterystycznych dla uchwał w sprawie podatków i tym samym rozwiązał problemy interpretacyjne dotyczące właściwości nadzorczej nad uchwałami w sprawie deklaracji śmieciowej. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności