Kto decyduje o wszczęciu procedury legalizacyjnej?

Właściciel nieruchomości rozbudował budynek parterowy i chociaż do przeprowadzenia takiej inwestycji niezbędne było uzyskanie pozwolenia na budowę, to inwestor takiej decyzji nie uzyskał. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął w tej sytuacji postępowanie w sprawie samowoli budowlanej. W ramach tego postępowania właściciel nieruchomości został przez PINB zobowiązany do przedstawienia m.in. ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestor wystąpił do wójta o wydanie takiej decyzji, a wójt, po przeprowadzeniu analizy urbanistycznej (gdzie wzięto pod uwagę cały zespół zabudowy ciągnący się na przestrzeni 350 m w kierunku północnym i południowym) wydał decyzję pozytywną. Takie stanowisko podtrzymało też SKO - podkreślając, że analiza urbanistyczna, poprzedzająca wydanie decyzji, została przeprowadzona prawidłowo. SKO dodało ponadto, że ustalenie warunków zabudowy ma konkretny cel: ma służyć organowi nadzoru budowlanego do ustalenia, czy istnieje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej .

Następnie, sprawa trafiła do WSA. Sąd pierwszej instancji utrzymał jednak w mocy orzeczenia organów administracji. Analiza urbanistyczna została przeprowadzona rzetelnie, zdaniem WSA, a sąd odniósł się także do zarzutów wadliwości wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co miałoby naruszać art. 52 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945). Z art. 48b ustawy z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.; dalej: PrBud) wynika, że inwestor może się ubiegać o warunki zabudowy dla inwestycji zrealizowanej (będącej w toku) tylko na potrzeby toczącego się postępowania (a taka sytuacja miała miejsce), a ponadto musi to być poprzedzone stosownym postanowieniem organu nadzoru budowlanego - postanowienie PINB zostało wydane.

Przeciwnicy inwestycji złożyli kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale NSA podtrzymał stanowisko sądu I instancji. Sąd odwoławczy stwierdził, że jednym z warunków zalegalizowania inwestycji jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. To z kolei musi zostać „poprzedzone stosownym postanowieniem organu nadzoru budowlanego (art. 48 ust. 1 pkt 2 PrBud). Zatem to nie inwestor decyduje o wszczęciu procedury legalizacyjnej, a organ nadzoru budowlanego . Z mocy prawa organ nadzoru budowlanego, wydając wspomniane postanowienie decyduje, że niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy” - wyrok NSA z 28.9.2018 r. (II OSK 2333/16).

Uzyskanie tych dokumentów musi nastąpić w ściśle określonym terminie. Złożenie uzyskanej od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o ustaleniu warunków zabudowy traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego. Naczelny Sąd Administracyjny jeszcze raz podkreślił, że to organ nadzoru budowlanego decyduje o wszczęciu postępowania legalizacyjnego, do którego niezbędne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy - gdy obiekt już istnieje, ubieganie się przez inwestora o wydanie takiej decyzji musi mieć ścisły związek z toczącym się postępowaniem legalizacyjnym. Z wniosku inwestora, jak też z treści decyzji, powinno jednoznacznie wynikać, że warunki zabudowy dotyczą trybu legalizacyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności