W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 379 opublikowano ustawę z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 888 ze zm.; dalej: DziałAdmRzU) dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością w określonym tam zakresie.

Po nowelizacji obejmuje to także udział w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego (art. 14 ust. 1 pkt 14 DziałAdmRzU).