Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 652 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19.3.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego będą centra kształcenia ustawicznego (CKU). Centra będą prowadzić kształcenie ustawiczne w:

 1. formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3 i 5 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996; dalej: PrOśw), dalej: prawo oświatowe (chodzi o kursy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych, a także kurs, inny niż wymienione, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych), a także
 2. szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum kształcenia ustawicznego.

Centra będą też miały możliwość realizowania zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikających z programu nauczania danego zawodu.

Natomiast publiczne centrum kształcenia zawodowego (PCKZ) będzie:

 1. realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu zajęć: praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu, uzupełniających dla młodocianych pracowników, lub
 2. prowadzić turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 PrOśw.

PCKZ będzie też mogło prowadzić:

 1. kształcenie ustawiczne w wymienionych wyżej formach pozaszkolnych, tj. o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–3 i 5 PrOśw;
 2. dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.

Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie musiał poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia tego kształcenia. Informacja będzie zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 2. nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;
 3. termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 4. liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem, wspomniany wyżej turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będzie organizowany dla młodocianych pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie danego zawodu szkolnictwa branżowego nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Turnus będzie można prowadzić w zakresie dwóch zawodów przyporządkowanych do tej samej branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, jeżeli jeden z tych zawodów jest określony w tej klasyfikacji jako zawód o charakterze pomocniczym w stosunku do drugiego zawodu.

Liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie organizowanym przez publiczną szkołę lub PCKZ będzie wynosić co najmniej 20. Za zgodą organu prowadzącego liczba młodocianych pracowników uczestniczących w turnusie może być mniejsza niż 20. Młodociani pracownicy będą przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez:

 1. pracodawcę albo
 2. szkołę – w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania kształcenia zawodowego teoretycznego.

Skierowanie będzie zawierać:

 1. imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 2. PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika, który nie posiada PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 3. nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus;
 4. nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.

Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz kurs kompetencji ogólnych zakończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs.

Rozporządzenie określa też wzory zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 2. kursu umiejętności zawodowych;
 3. kursu kompetencji ogólnych;
 4. dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności