Z początkiem roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 r. poz. 1545). Rozporządzenie to nie określa konkretnych ilości personelu, jaki powinien być zatrudniony u takich pracodawców, lecz normuje zasady ustalania minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Na tej podstawie pracodawcy powinni samodzielnie ustalić minimalną wymaganą liczbę zatrudnionych.

Ostateczna wersja rozporządzenia różna od konsultowanego projektu

Wprowadzone rozwiązania spotkały się jednak z krytyką samorządu. 16 stycznia 2013 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystosowała pismo do Ministra Zdrowia, w którym apeluje o pilną nowelizację rozporządzenia, podkreślając, że ostateczna treść rozporządzenia różni się od konsultowanego z nią projektu. W ocenie Rady celem tych przepisów ma być zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, tymczasem wdrożenie rozporządzenia może skutkować w praktyce zmniejszeniem liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych. W konsekwencji może to doprowadzić do problemów z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentom oraz bezpieczeństwa pracy pielęgniarek i położnych.

Apel o przywrócenie konsultowanych zapisów

Zwracając uwagę na spotykane w praktyce nieprawidłowości w postaci wprowadzania jednoosobowych dyżurów w niektórych szpitalach lub polegające na znacznym ograniczaniu stanu zatrudnienia na jednej zmianie, Rada domaga się przywrócenia zapisów znajdujących się w projekcie rozporządzenia z 18.10.2012 r., a które nie znalazły się ostatecznie w rozporządzeniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zgodnie z tymi zapisami:

  • obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innych komórkach organizacyjnych o tym samym profilu nie może być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianie;
  • do minimalnych norm zatrudnienia nie wlicza się kadry kierowniczej pielęgniarskiej i położniczej;
  • przy ustalaniu minimalnej normy zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są stacjonarne świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, w oddziałach o poszczególnych profilach, przyjmuje się średni czas świadczeń pielęgniarskich odpowiedni do kategorii opieki, zgodnie z propozycją zawartą w § 2 projektu z dnia 18 października 2012 roku;
  • w bloku operacyjnym na jeden czynny stół operacyjny (jednego operowanego pacjenta), świadczenia lecznicze powinna wykonywać co najmniej jedna pielęgniarka albo położna operacyjna i jedna pielęgniarka albo położna asystująca pielęgniarce albo położnej operacyjnej.

W odpowiedzi na pismo Rady, 28 stycznia br. zorganizowano spotkanie w Ministerstwie Zdrowia, na którym obecni byli m.in. członkowie Rady oraz Minister Zdrowia. Ustalono, że prace, zmierzające do rozwiązania spornych kwestii dotyczących rozporządzenia, będą kontynuowane.

Źródło:

http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=47&n_id=4014

http://www.izbapiel.org.pl/index.php?id=49&n_id=4131