Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1383 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22.7.2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku.

Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku

jest

w gatunku chronionym

zmiana/zmiany powodujące jeden albo więcej z następujących mierzalnych skutków mających znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków:

  • zniszczenie siedliska gatunku chronionego w całości lub w części;
  • pogorszenie stanu lub funkcji populacji gatunku chronionego, polegające w szczególności na:

a) zmniejszeniu liczebności populacji gatunku chronionego, zmniejszeniu jej zagęszczenia lub zmniejszeniu zajmowanej przez nią powierzchni lub

b) pogorszeniu możliwości rozmnażania się populacji gatunku chronionego, jej rozprzestrzeniania się lub pogorszeniu innych funkcji życiowych, lub

c) zwiększeniu śmiertelności, lub

d) ograniczeniu możliwości kontaktu populacji gatunku chronionego z populacjami sąsiednimi

w chronionym siedlisku przyrodniczym

zmiana/zmiany powodujące jeden albo więcej z następujących mierzalnych skutków mających znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych siedlisk:

  • zniszczenie chronionego siedliska przyrodniczego w całości lub w części;
  • pogorszenie stanu lub funkcji chronionego siedliska przyrodniczego, polegające w szczególności na:

a) utracie części związanej z nim różnorodności biologicznej lub

b) utracie lub pogorszeniu specyficznych cech jego struktury, lub

c) pogorszeniu lub utracie realizacji jego funkcji ekosystemowych;

  • pogorszenie stanu ochrony gatunków typowych dla chronionego siedliska przyrodniczego

w wodach

mierzalna znacząca negatywna zmiana:

  • albo zmiany przynajmniej jednego z elementów jakości lub ilości służących do klasyfikacji:

1) potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych,

2) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych,

3) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,

4) stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych

– o których mowa w przepisach prawa wodnego, w szczególności powodujące pogorszenie klasyfikacji tego elementu, z wyłączeniem zmian, które zostały dopuszczone na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: PrWod);

  • w obrębie przynajmniej jednego kryterium cechy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 154 ust. 8 PrWod, w szczególności powodująca zmianę oceny stanu środowiska wód morskich z dobrego na poniżej dobry

w powierzchni ziemi

zmiana albo zmiany powodujące mierzalny skutek w postaci przekroczenia dopuszczalnej zawartości w glebie lub w ziemi:

co najmniej jednej substancji powodującej ryzyko, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności