W orzecznictwie ukształtował się pogląd, zgodnie z którym wskazane w art. 153 KC kryteria ustalania granic są ułożone w ścisłej hierarchii. Ustalenie spornych granic powinno nastąpić w pierwszej kolejności według stanu prawnego, a gdy to nie będzie możliwe, według dalszych kryteriów, jak ostatni spokojny stan posiadania albo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Niedopuszczalne jest odwrócenie unormowanej w art. 153 KC hierarchii.