Kryteria oceny nauczycieli szkół artystycznych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1855 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 25.9.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Rozporządzenie określa kryteria oceny pracy nauczyciela: stażysty; kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego.

Ocenę pracy nauczyciela ustala się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego, z zastosowaniem wskaźników oceny pracy określonych w regulaminie, o którym mowa w art. 6a ust. 14 ustawy z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.: dalej: KartaNauczU).

W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, w postaci pisemnej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. Opinie (opiekuna stażu, samorządu uczniowskiego lub doradcy metodycznego) są wyrażane w postaci pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.

Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić w postaci pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.

Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy. Karta oceny powinna zawierać dane wymienione w § 9 ust. 2 rozporządzenia. Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu oraz regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli, o którym mowa w art. 6a ust. 14 KartaNauczU. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
  • przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
  • przedstawiciel rady rodziców;
  • właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant.

Ponadto, w skład komisji może wchodzić także przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.

Rozporządzenie określa też kryteria oceny pracy dyrektora szkoły. Przy czym, wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
  • przedstawiciel organu prowadzącego;
  • przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;
  • nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;
  • przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły - powołany na jego wniosek.
Do 31.8.2020 r. kryterium oceny pracy nauczyciela dotyczące realizowanie innych zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 ust. 2 pkt 2 KartaNauczU), w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów w ramach tych zajęć i czynności, obejmuje również udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności