W Dz.U. z 2021 r. poz. 1047 opublikowano ustawę z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. do SysHandEmGazCiepłU. Wśród wprowadzonych zmian jest dodanie rozdziału 8a (przepisy art. 50a–50q SysHandEmGazCiepłU), które dotyczą Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Z nowych przepisów wynika, że w ramach Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego przeznacza się środki uzyskane z funduszu modernizacyjnego na dofinansowanie realizacji na terytorium Polski inwestycji mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej przez wspieranie:

1) inwestycji w wytwarzanie i wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub

2) inwestycji w magazynowanie energii i modernizację sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych lub sieci przesyłu energii elektrycznej, oraz zwiększanie połączeń między-systemowych między państwami członkowskimi UE, lub

3) we współpracy z partnerami społecznymi w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych, sprawiedliwych przemian mających na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności, wspieranie edukacji oraz inicjatyw zatrudnieniowych, a także nowych inicjatyw gospodarczych działających na zasadzie startup, lub

4) inwestycji w efektywność energetyczną, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów.

Ważne

Co najmniej 70% środków przeznacza się na realizację inwestycji. Środków tych nie przeznacza się na dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii przy wykorzystaniu stałych paliw kopalnych.

Środki powyższe można przeznaczyć również na dofinansowanie realizacji na terytorium Polski inwestycji innych niż wymienione wyżej mających na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej.

Organem doradczym ministra właściwego do spraw klimatu w zakresie funkcjonowania Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego jest Rada Konsultacyjna Funduszu Modernizacyjnego, w skład której wchodzi Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz szefowie 14 resortów wymienionych w art. 50d SysHandEmGazCiepłU. W pracach Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego bierze udział, w charakterze obserwatora, bez prawa głosu, przedstawiciel Operatora Funduszu, czyli Krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego.

Krajowym systemem wdrażania Funduszu Modernizacyjnego zarządza bowiem Operator Funduszu, a wykonaniu jego zadań powierza się Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Do zadań Operatora Funduszu działającego przez Radę Nadzorczą NFOŚ należy:

zatwierdzanie list programów priorytetowych;

  • ustalanie kryteriów wyboru inwestycji dofinansowywanych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego;
  • ustalanie zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji, przyznanych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.
Ważne

Operator Funduszu organizuje i prowadzi w trybie konkursowym lub ciągłym nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach Krajowego systemu wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego i jego warunkach Operator Funduszu zamieszcza na swojej stronie internetowej. Operator Funduszu ustala regulamin naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego i podaje go do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

Podstawę dofinansowania realizacji inwestycji stanowi umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego. Operator Funduszu umieszcza na swojej stronie internetowej:

1) wzór umowy;

2) informację o wdrażanych programach priorytetowych;

3) informacje o inwestycjach dofinansowanych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, obejmujące numer wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, nazwę inwestycji i kwotę udzielonego dofinansowania.

Beneficjent ma obowiązek niezwłocznie zwrócić całość albo część środków wypłaconych ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego, jeżeli wykorzystał je niezgodnie z warunkami określonymi w umowie, w tym pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W takim przypadku Operator Funduszu zawiesza kolejne wypłaty środków wynikające z umowy, która powinna określać warunki takiego zawieszania. Zwrot środków następuje na żądanie Operatora Funduszu na rachunek Funduszu Modernizacyjnego.