W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 455 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22.2.2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (dalej: rozporządzenie w sprawie KRUTZ).

Zgodnie z art. 236a PrOchŚrod, utworzono KRUTZ będący elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.1.2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 4.2.2006 r., s. 1; dalej: rozporządzenie 166/2006), który prowadzi Główny Inspektora Ochrony Środowiska.

Od 25.2.2022 r. obowiązuje przepis, zgodnie z którym KRUTZ obejmuje dane, o których mowa w art. 236b ust. 1 PrOchrŚrod (art. 236a ust. 1a PrOchrŚrod).

W art. 236b ust. 1 PrOchrŚrod (w brzmieniu obowiązującym od 25.2.2022 r.) wskazano zaś obowiązki prowadzącego instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, czyli chodzi tu o:

 • przemysł energetyczny (m.in. rafinerie ropy naftowej i gazu, młyny węglowe, elektrociepłownie, piece koksownicze itd.);
 • produkcję i obróbkę metali (m.in. instalacje do obróbki metali żelaznych, walcownie, kuźnie, odlewnie itd.);
 • przemysł mineralny (m.in. górnictwo podziemnie i odkrywkowe oraz kamieniołomy, instalacje do: produkcji klinkieru i wapna, wytwarzania szkła azbestu, produkcji azbestu, wytopu materiałów mineralnych, wytwarzania produktów ceramicznych);
 • przemysł chemiczny (m.in. instalacje chemiczne do produkcji na skalę przemysłową różnego rodzaju wyrobów chemicznych);
 • gospodarkę odpadami (m.in. instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ale też innych, niż niebezpieczne, oczyszczalnie ścieków komunalnych, niezależnie eksploatowane oczyszczalnie ścieków przemysłowych itd.);
 • produkcję i przetwórstwo papieru oraz drewna (m.in. zakłady przemysłowe do produkcji: pulpy drzewnej, materiałów włóknistych, papieru, konserwacji drewna i produktów drewnopochodnych za pomocą środków chemicznych);
 • intensywny chów lub hodowla inwentarza żywego i akwakultura (instalacje do intensywnego chowu lub hodowli drobiu lub świń oraz intensywna akwakultura);
 • produkty zwierzęce i roślinne w sektorze spożywczym (ubojnie, obróbka i przetwórstwo produktów spożywczych i napojów z surowców zwierzęcych innych niż mleko i z surowców roślinnych oraz obróbka i przetwórstwo mleka);
 • inne rodzaje działalności (m.in. zakłady obróbki wstępnej: operacje, takie jak mycie, bielenie, merceryzacja lub barwienie włókien lub materiałów włókienniczych, zakłady garbowania skór, instalacje do obróbki powierzchniowej substancji, przedmiotów lub produktów przy użyciu rozpuszczalników organicznych, instalacje do produkcji węgla, sadzy lub elektrografitu poprzez spalanie lub grafityzację oraz instalacje do budowania i malowania lub usuwania farby ze statków).

Podmiot, który prowadzi taką instalację z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku, przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:

1) sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 166/2006, oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji – do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym;

2) dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, obejmujące:

 • dane teleadresowe prowadzącego instalację,
 • dane teleadresowe zakładu,
 • położenie geograficzne zakładu,
 • numer identyfikacyjny działalności gospodarczej,
 • dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie

do 31 marca roku następującego po roku, w którym rozpoczął eksploatację instalacji, chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazane.

Ważne

Rozporządzenie w sprawie KRUTZ określa:

 • wzór wspomnianego wyżej sprawozdania (załącznik nr 1);
 • szczegółowy zakres danych niezbędnych do identyfikacji zakładu (załącznik nr 2).

Z rozporządzenia w sprawie KRUTZ wynika ponadto, że:

 • sprawozdanie wprowadza się do KRUTZ przez stronę internetową www.gios.gov.pl/prtr/, w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym po zarejestrowaniu się prowadzącego instalację w KRUTZ i po zalogowaniu do Krajowego Rejestru za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu;
 • tak wprowadzone sprawozdanie i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • prowadzący instalację wprowadza dane niezbędne do identyfikacji zakładu przez jednorazowe wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na wskazanej wyżej stronie internetowej (złożenie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z uzyskaniem dostępu do konta w KRUTZ);
 • wypełniony formularz rejestracyjny podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • dane niezbędne do identyfikacji zakładu zawarte w formularzu rejestracyjnym wymagają zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 • konto w KRUTZ tworzy się dla zakładu i jest zakładane po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego formularza rejestracyjnego;
 • w przypadku utraty dostępu do konta lub w przypadku zmiany prowadzącego instalację dostęp ten uzyskuje się za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez zmianę hasła do konta;
 • zmiany danych niezbędnych do identyfikacji zakładu dokonuje się przez wypełnienie i przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej po zalogowaniu na konto niezwłocznie po zaistnieniu stanu faktycznego uzasadniającego dokonanie aktualizacji tych danych (wypełniony formularz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
 • zmiana danych niezbędnych do identyfikacji zakładu wymaga zatwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 • informację o zakończeniu działalności lub o zmianie parametrów instalacji powodujących zwolnienie prowadzącego instalację z obowiązku sprawozdawczego w zakresie KRUTZ, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania prowadzącego instalację, przekazuje się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.