Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) nakłada obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami. Uchwałą Rady Ministrów Nr 217 z 24.12.2010 r. został uchwalony „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” (dostępny na stronie Ministerstwa Środowiska w zakładce środowisko – odpady – plany gospodarki odpadami – plany – Krajowy plan gospodarki odpadami 2014).

Plan ten wskazuje na cele oraz zadania do zrealizowania w okresie od roku 2011 do 2014 oraz perspektywicznie dotyczy również okresu od roku 2015 do 2022.

Krajowy plan gospodarki odpadami obejmuje opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, cele w zakresie gospodarki odpadami, system gospodarowania odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

Krajowy plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów powstających w kraju (w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych) oraz odpadów przywożonych na teren kraju.

Przyjęte w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014” rozwiązania systemowe powinny być brane pod uwagę przez rady gmin przy uchwalaniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin.