Zgodnie z przyjętymi zasadami Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 r. określa cele i kierunki działań zgodne z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy. Plan przyjęty został przez Radę Ministrów co oznacza, że został przygotowany na szczeblu ogólnokrajowym i stanowi podstawę dla przygotowania przez samorządy województw corocznych regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia, obejmujących najważniejsze grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia.

Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia i produktywności, tak by przygotować polski rynek pracy, pracowników i pracodawców na współczesne wyzwania gospodarcze, takie jak transformacja cyfrowa i automatyzacja, transformacja energetyczna, czy zmiany demograficzne. Istotnym aspektem planu jest wzmocnienie jakości zatrudnienia w Polsce po pandemii COVID-19, która wymusza zmiany na rynku pracy przez ostatnie 18 miesięcy.

Najważniejsze cele do realizacji w nadchodzącej drugiej połowie 2021 r.

I. Złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 dla rynku pracy

Kluczowym wyzwaniem jest dalsza ochrona miejsc pracy, w związku z możliwym negatywnym wpływem na zatrudnienie ograniczeń aktywności gospodarczej. Chodzi o kontynuację działań osłonowych, w szczególności dla najbardziej dotkniętych branż. 

II. Równowaga na rynku pracy

Odpowiedzią na nierównowagę na rynku pracy, wynikającą m.in. ze zmian demograficznych czy trendów społecznych, jest koncepcja pełnego wykorzystania potencjału kadr. Kluczową grupę stanowią tu osoby nieaktywne zawodowo, w tym osoby z małymi dziećmi. Zapewnienie dostępu do elastycznych form pracy (pracy w zmniejszonym wymiarze godzin, pracy zdalnej) czy różnych form opieki nad dzieckiem i innymi osobami wymagającymi opieki, umożliwi godzenie życia rodzinnego z zawodowym i szybszy powrót na rynek pracy oraz uchroni przed dezaktualizacją umiejętności. Jednym z pomysłów w tym zakresie są propozycje zaprezentowane w ramach Strategii Demograficznej 2040, które obecnie są konsultowane.

Kontynuowane będą działania na rzecz zatrudnienia osób młodych, w ramach programu Gwarancji dla Młodzieży (w tym przez nową edycję programu) oraz innych możliwych instrumentów adresowanych do tej grupy.

III. Tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości

Prowadzone będą działania na rzecz wspierania i propagowania zatrudnienia w oparciu o formy przewidziane w prawie pracy (Kodeksie pracy), przynoszące wymierne korzyści wszystkim stronom występującym na rynku. Jest to kolejna sytuacja, w której rząd zamierza wspierać zatrudnienia na umowę o pracę, a działania jakie zostały zaprezentowane w Polskim Ładzie, jak np. pełne oskładkowanie umów zlecenia jest jednym ze sposobów realizacji tego celu. 

Wspierany będzie rozwój kompetencji cyfrowych oraz szkolnictwa w dostosowaniu do wyzwań związanych z transformacją cyfrową. 

Promowany będzie również dalszy rozwój dialogu społecznego. 

IV. Lepsze dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do wymogów rynku pracy przyszłości

Kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania szans na rynku pracy przez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Polityka zatrudnienia zostanie ukierunkowana m.in. na wsparcie tworzenia zielonych i cyfrowych miejsc pracy. Doskonalone będą metody prognozowania zapotrzebowania na zawody, kompetencje i nowe kwalifikacje w perspektywie długoterminowej (np. 5 i 10 lat).

V. Skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi

Prowadzona będzie analiza systemu prawno-organizacyjnego dotyczącego zatrudnienia oraz usprawnienie procedur, sprzyjających zwiększeniu zatrudnienia spoza polskiego rynku pracy.

Wspierana będzie mobilność pracownicza na rynku pracy państw członkowskich UE/EFTA przez sieć EURES, z uwzględnieniem potrzeb polskiego rynku pracy.

Promowany będzie powrót osób z emigracji oraz repatriantów. Ten postulat jest adresowany również w ramach Polskiego Ładu, w postaci oferowania korzyści podatkowych dla osób, które będą decydowały się na powrót do Polski i świadczenia pracy na polskim rynku pracy.