Krajowy Plan Działań dotyczący zrównoważonych zamówień publicznych

Ponadto wpisuje się on w realizację celów unijnej Strategii Europa 2020, a na szczeblu krajowym sprzyja realizacji celów określonych w zintegrowanych strategiach, w tym:

  • Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.,
  • Strategii Sprawne Państwo 2020,
  • Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2012-2020 - Dynamiczna Polska oraz
  • Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.

Dokument określa działania promocyjno-szkoleniowe na rzecz uczestników systemu zamówień publicznych oraz przedstawicieli instytucji kontrolnych, które skoncentrowane są na popularyzacji możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Realizacja inicjatyw określonych w Krajowym Planie Działań sprzyjać ma efektywnemu korzystaniu z zasobów naturalnych oraz ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko, a także aktywizacji zawodowej przedstawicieli grup społecznie marginalizowanych.

Co to są zrównoważone zamówienia publiczne?

Ważne
Pod pojęciem zrównoważonych zamówień publicznych rozumie się taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia, który uwzględnia - tam, gdzie to możliwe - aspekty środowiskowe oraz społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Dobór środków w tym zakresie pozostawiony jest zamawiającym, w zależności od tego jakie możliwości i potrzeby istnieją w danym zamówieniu.

Z dokumentu można wyprowadzić wniosek, że w zamówieniach publicznych duży nacisk kładzie się (czemu w praktyce dość niechętni są zamawiający) i będzie kłaść konsekwentnie na wykorzystanie klauzul społecznych czy też środowiskowych, choć ich wpływ na wartość zamówienia może być różny. Przekonuje się, że nie w każdym przypadku ich zastosowanie może prowadzić do wzrostu kosztów zamówienia. Niejednokrotnie taki ewentualny wzrost związany z danym elementem postępowania jest kompensowany oszczędnościami w innych jego częściach. Przykładowo, w przypadku klauzul środowiskowych często większe koszty poniesione na etapie postępowania kompensowane są oszczędnościami uzyskiwanymi dopiero na etapie użytkowania danego produktu.

Wpływ umów o pracę na wzrost wartości zamówienia

Za czynnik, który z dużym prawdopodobieństwem będzie powodował wzrost wartości zamówienia, uznaje się zastosowanie klauzuli dotyczącej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale też przy założeniu, że w przypadku poprzednio udzielanych zamówień dochodziło do naruszenia przez wykonawców obowiązków w zakresie prawa pracy i zatrudniania pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, pomimo spełnienia warunków pracowniczych. Na problem ten UZP zwrócił już uwagę w „Informacji na temat wyników monitorowania realizacji >>Zaleceń RM w sprawie stosowania przez administrację publiczną klauzul społecznych<<”. Wskazano tam, że jedną z przyczyn unieważniania przez zamawiających postępowań, w których stosowano klauzule społeczne, były wymagania związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę.

Klauzule społeczne w PPP

Warto zwrócić uwagę także na okoliczność, że do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ZamPublU, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi albo przepisy przewidziane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne realizujące przedsięwzięcia w formule PPP w oparciu o przepisy ZamPublU objęte będą działaniami w ramach Krajowego Planu Działań.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności